ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อตรวจสอบการมีและใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ถูกวิธี และเชิญชวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถินรักษ์โลก 

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับโรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย ผู้นำหมู่บ้าน ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำหมู่บ้าน ประชาชน จิตอาสาตำบลสมสะอาด ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ ณ ป่าชุมชนบ้านสมสะอาด และกิจกรรม big cleaning ณ วัดสวนฝ้าย เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หลักสูตรโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันทุจริต ประจำปี 2566 วันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าพื้นถิ่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

   วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการค้า เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กลุ่มเกษตร กลุ่มวิสาหกิจ และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  ส่งเสริมรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเสริม ณ บ้านตาติด ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

   วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบริบาลได้เข้าตรวจเยี่ยมดูแลผู้ป่วยติดเตียง ภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

   วันที่ 9 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อเพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

     วันที่ 4 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จำทำโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น  หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำไม้กวาดดอกหญ้า รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด หมู่ 1 - หมู่ 13 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 

          ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด  จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีรวมทั้งพัฒนาและสร้่างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสาธารณสุขโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านด่านใหม่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อบรมโครงการอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

-               เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

-         -          วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:30 น. นำโดย นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด นายบัวเรียน พรมศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2566 โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิด ณ โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ บ้านราษฎร์สำราญ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกิจกรรม ดังนี้ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียน การมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน และการบริการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการรับบริจาคโลหิต การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้น การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ การประเมินพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี และกิจกรรมการให้บริการประชาชนจากส่วนราชการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ โดยมีอาสาสมัคร พอ.สว. และข้าราชการจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ร่วมให้บริการประชาชนในกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมสาธิตการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและเด็กแรกเกิดเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนอาหารมื้อเที่ยงให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาดรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ บ้านพักนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด เพื่อเป็นต้นเบบขยายผลสู่ส่วนราชการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัด และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือนต่อไป

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้ารับการอบรม ตาม โครงการ "อบรมให้ความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและศึกษาดูงาน" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายวินัย ประฐม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด และบุคลากรในสังกัด ได้ร่วมปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการ "ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หนองกะบา หมู่ 10 บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลลานกีฬาสนามกีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีนี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด จัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ