<!— Header —->

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

<!— Rows 6 —->

นางสาวอนง บุญถม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

 

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานส่วนตำบล

<!— Rows 2 —->

         (ว่าง)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

ข้าราชการครู

<!— Rows 2 —->

นางรัชนก ดาราช

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านม่วง

นางนาราพิมพ์ มากมูล

ครู คศ.1 ศพด.บ้านม่วง

นางราตรี แก่นการ

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านม่วง

<!— Rows 2 —->

นางดาววิไล คำพีระ

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านม่วง

นางสุตินา กัลยานีย์

ครู คศ.1 ศพด.บ้านแมด

นางสมหมาย วงษ์ด้วง

ครู คศ.1 ศพด.บ้านแมด

<!— Rows 2 —->

นางสมภาร สมดวง

ครู คศ.1 รก.หน.ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

นางพิศสมัย กันยามา

ครู คศ.1 ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

นางอัมพร แสนทวีสุข

ครู คศ.1 ศพด.บ้านโนนสมบูรณ์

 

<!—เส้นคั่น—->


<!— Header —->

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

<!— Rows 2 —->

นางสาวนพรักษ์ หาคำบุตร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวแพรวพรรณ สายเนตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายวิจักษ์ พิมศรี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

<!— Rows 2 —->

นางสาวนาระณี ศรีสุข

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหาดทรายคูณ

นางไพรวัลย์ แก้วนวล

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแคน

นางสาวมนัสนันท์ คำวัน

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแคน

<!— Rows 2 —->

นางรุ่งลาวัลย์ แท่นคำ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแมด

นางสาวรัตนา จันทะเกษ

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวเจนจิรา จอมหงษ์

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

<!— Rows 2 —->

นางพิกุล ทีอุทิศ

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวณัฐธิดา วะลา

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

นางสาวสุภาพร บัวดก

คนงานทั่วไป (ปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก)

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ